Polityka prywatności

z dnia

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tan.io OBOWIĄZUJĄCA OD 25-05-2018 roku


I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klientów jest firma PERFECT Komputery Piotr Niewiadomski z siedzibą w Łodzi [93-176], ul. Łomżyńska 11 wpisana do ewidencji CEIDG, nr NIP: 725-159-19-01, Regon: 471611782
 2. Definicje:
 • Klient - każdy składający zamówienie lub zapytanie w sklepie internetowym lub stacjonarnym firmy PERFECT Komputery

 

II. ZAKRES, CEL I ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe, osób, których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 • zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą, na ich przetwarzanie w celu korzystania z serwisów internetowych firmy PERFECT Komputery
 • uzasadniony interes administratora po zalogowaniu się Klienta w systemie internetowym firmy PERFECT Komputery w zakresie niezbędnym do korzystania przez Klienta z tego serwisu
 • niezbędność do wykonania umów zawieranych w serwisie lub za pośrednictwem serwisu, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której dane osobowe dotyczą przed zawarciem umowy
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 • prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością serwisu
 • możemy przetwarzać dane osobowe Klienta w celach marketingowych, jedynie gdy wyrazi na to odrębną zgodę
 1. Podanie danych osobowych przez Klienta w serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla złożenia zamówienia w sklepie internetowym.
 2. Nigdy nie przekazujemy danych Klienta, nie sprzedajemy ich, ani nie wymieniamy z innymi podmiotami w celach marketingowych. W wybranych przypadkach dane Klienta przekazujemy wybranym podmiotom zewnętrznym jedynie w ramach realizacji usług, które zostały przez nas zdefiniowane lub na które Klient wyraził zgodę (np. zaufane opinie Ceneo), i w zakresie, jaki obejmują podpisane przez nas umowy powierzenia przetwarzania.
 3. W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie w zakładce Polityka prywatności. Będziemy tam informować o każdej zmianie Polityki prywatności.
 4. Dane osobowe Klientów przetwarzamy tylko w takim zakresie, jaki jest potrzebny do właściwej realizacji usług:
 • rejestracji w serwisie
 • przetwarzania zamówień i zwrotów oraz wysyłania powiadomień o statusie dostawy produktów lub w przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących powyższych zagadnień
 • dostarczania zamówień
 • przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych, dotyczących zamówionych produktów
 • zarządzania płatnościami Klientów
 • zawierania umów ubezpieczenia - przedłużonej gwarancji
 • dostarczania wiadomości marketingowych jeżeli klient dobrowolnie wyraził taką chęć poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w panelu konfiguracji swojego konta (otrzymywanie newslettera)
 • oceny dokonanego zakupu przez Zaufane Opinie Ceneo oraz Opineo jeżeli Klient wyraził taką chęć poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w panelu konfiguracji swojego konta
 1. Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:
 • dane kontaktowe, takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu
 • adres IP, hasło (zaszyfrowane), pliki cookies, identyfikator internetowy (nick)
 • informacje na temat płatności i historię płatności, numer konta bankowego
 • informacje o zakupie ratalnym (jeśli dotyczy)
 • informacje na temat zamówień, asortymentu, ilości, historii
 • dane o geolokalizacji
 1. Dane osobowe Klientów, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym, są używane tylko do świadczenia wymienionych powyżej usług. Otrzymują je firmy, które potwierdzają adres Klienta; magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia; firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności; operator platformy sklepu internetowego prowadzonego przez PERFECT Komputery; firmy zajmujące się ocenianiem transakcji w internecie, banki w celu weryfikacji tożsamości i sprawdzenia zdolności ratalnej (w przypadku zakupu na raty); firmy windykacyjne w razie nieuregulowania należności za wykonane dostawy, firmy ubezpieczeniowe (w celu wykupienia przedłużonej gwarancji).
 2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych danych osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe zbierane w serwisie będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w serwisie lub za pośrednictwem serwisu. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania serwisu. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane. Dane do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli Klient wyraził na nie zgodę, będziemy przechowywać do momentu, w którym zgoda zostanie wycofana.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane są informacje o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży administratora (IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu) w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji.
 5. Jeżeli Klient umieszcza w serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 6. Administrator oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu i w tym celu:
 • stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
 • stosuje środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
 • stosuje środki zapewniające zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
 • regularnie testuje i oceniania skuteczność środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania
 • stosuje szyfrowanie SSL przy obsłudze sklepów internetowych
 

III. PRAWA KLIENTA W KONTEKŚCIE RODO

 1. Prawo dostępu do danych - w każdej chwili Klient ma prawo zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe przechowujemy. W tym celu prosimy o kontakt z nami, pisząc na adres admin@tan.io lub dzwoniąc pod numer telefonu 42 636 83 13, a my przekażemy te informacje w wiadomości e-mail.
 2. Prawo do przenoszenia danych - gdy przetwarzamy dane osobowe Klienta w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.
 3. Klient ma prawo do poprawienia, sprostowania  lub uzupełnienia danych osobowych. Klienci posiadający konto w sklepie www.tan.io mogą edytować nie tylko swoje dane osobowe, ale także zgody w ramach ustawień swojego konta, w innych przypadkach prosimy o kontakt na adres e-mail: admin@tan.io w celu zlecenia edycji danych.
 4. Prawo do usunięcia danych - Klient w każdej chwili ma prawo usunąć przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe, z wyjątkiem następujących sytuacji:
 • Klient ma niezakończone postępowanie z pracownikami naszego sklepu internetowego lub stacjonarnego
 • Klient ma otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo
 • Klient ma wobec sklepu www.tan.io nieuregulowaną należność, niezależnie od metody płatności
 • jeżeli Klient dokonał zakupów dane będą zachowane na okres wymagany przez przepisy prawa
 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu - Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych. W takiej sytuacji zaprzestaniemy przetwarzania danych Klienta, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni interes Klienta.
 2. Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni - Klient ma prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego. Klient może wycofać wyrażoną wcześniej zgodę na otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w niżej wymieniony sposób. Po wycofaniu zgody niezwłocznie zaprzestaniemy wysyłki wszelkich ofert w ramach informacji handlowych przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na otrzymywanie newslettera.
 • wykonując instrukcję zawartą w każdej wiadomości e-mail z materiałami marketingowymi
 • wysyłając e-mail z wycofaniem zgody na adres: admin@tan.io
 • edytując ustawienia swojego konta na stronie WWW sklepu
 1. Prawo do ograniczenia - Klient ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych pod następującymi warunkami:
 • jeżeli Klient nie zgodzi się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, że są podstawy prawne do takiego działania
 • jeżeli Klient zgłosi, że dane osobowe są niepoprawne, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności
 • jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy Klient może nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania swoich danych osobowych
 • jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych Klienta, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia
 1. Klient ma prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym.
 2. Zależy nam na bezpieczeństwie oraz właściwej ochronie danych osobowych naszych Klientów. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości, uwag lub pytań zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem admin@tan.io lub telefonicznie pod numerem +42 636 83 13.

 

IV. PLIKI COOKIES

 1. Cookies - oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta z naszych serwisów.
 2. Cookies administratora - oznacza cookies zamieszczane przez nas, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez nas za pośrednictwem naszych serwisów.
 3. Cookies zewnętrzne - oznacza cookies zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem strony internetowej serwisu.
 4. Wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 • cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta
 • cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta. Trwałych plików cookie używamy do przechowywania informacji o preferowanej stronie startowej oraz przechowywania danych, jeśli przed zalogowaniem Klient kliknął opcję „Pamiętaj mnie”. Używamy też pliki cookies do zapisywania ulubionych produktów Klienta
 1. Wykorzystujemy cookies własne w następujących celach:
 • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu
 • rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb
 • zapamiętania ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacji interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści
 • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora
 • realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
 • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb oraz parametrów technicznych urządzenia
 • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań użytkowników na strony internetowe serwisu
 • zapamiętania geolokalizacji użytkownika
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do użytkownika z uwzględnieniem jego geolokalizacji
 • analiz, badań oraz audytu oglądalności oraz tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 • świadczenia usług reklamowych i dostosowania prezentowanych za pośrednictwem serwisu reklam produktów i usług
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 1. Wykorzystujemy też cookies zewnętrzne w następujących celach:
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych np. Google Analytics, Gemius Traffic
 • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika z wykorzystaniem narzędzi reklamy internetowej
 • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: twitter.com, plus.google.com, Facebook.com itp.
 • prezentowania opinii na stronach internetowych serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: opineo.pl, ceneo.pl
 1. Klient może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 2. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu, nawet uniemożliwić zalogowanie się lub złożenie zamówienia.
 4. Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej.
 5. Administrator informuje, że od momentu połączenia się Klienta z serwisem, w logach systemowych serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, z którego Klient łączy się z serwisem. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta z serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych dla dostosowania serwisu do potrzeb Klientów oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania serwisu.

 

© Comarch SA 2019. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®