Regulamin

z dnia

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.tan.io OBOWIĄZUJĄCY OD 25-05-2018 roku

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży i określa warunki sprzedaży w sklepie internetowym www.tan.io oraz www.perfect.lodz.pl prowadzonym przez firmę PERFECT Komputery Piotr Niewiadomski z siedzibą w Łodzi [93-181] ul.Praska 9, wpisaną do rejestru CEIDG NIP: 725-159-19-01, REGON 471611782 tel. +42 636 83 13.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego www.tan.io, portalu Allegro, poczty e-mail lub drogą telefoniczną pomiędzy składającym zamówienie w sklepie, zwanym dalej Klientem, a firmą PERFECT Komputery, zwanym dalej Sprzedawcą.
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym www.tan.io. Kupujący może również dokonać zakupu bez konieczności rejestracji - w obu przypadkach wymagane jest zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sprzedawcę jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem.

 

II. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronie sklepu www.tan.io.
 2. Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe (chyba, że w opisie zaznaczono że towar jest używany), wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronie www.tan.io wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
 4. Płatności za realizację zamówienia można dokonać w jeden z poniższych sposobów:
 • przelewem, przed dostawą produktu - na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)
 • za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od przewoźnika
 • gotówką, kartą debetową lub kredytową przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy
 • kartą debetową lub kredytową przy odbiorze z paczkomatu
 • poprzez system płatności elektronicznych
 • ratalnie - tylko w przypadku zakupu dokonywanego w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy
 1. W przypadku nie podania przez Kupującego danych do faktury Sprzedawca udokumentuje sprzedaż poprzez wystawienie paragonu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane, wskazane przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia, uznając je jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

 

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA SKLEPU www.tan.io

 1. Każdy Klient sklepu internetowego www.tan.io może podejmować następujące czynności oraz korzystać ze wskazanych usług świadczonych drogą elektroniczną:
 • dokonywanie zakupów w sklepie internetowym www.tan.io
 • korzystanie z indywidualnych rabatów
 • udział w promocjach i konkursach
 • opiniowanie produktów
 1. Po zarejestrowaniu Klient otrzyma na podany adres e-mail odnośnik do strony internetowej, umożliwiający aktywację konta. Aktywacja pozwala na zalogowanie do sklepu internetowego.
 2. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) reguluje Polityka Prywatności znajdująca się pod adresem: http://www.tan.io/polityka-prywatnosci,35 lub zakładka Polityka prywatności na stronie głównej sklepu.
 3. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub składania zamówienia jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży, zawieranej przez Klienta sklepu internetowego www.tan.io ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. O zmianach w Regulaminie Klient zostanie powiadomiony podczas pierwszego logowania od wprowadzenia zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania w sklepie internetowym www.tan.io. Brak akceptacji zmian w Regulaminie jest równoznaczny z wyrejestrowaniem się ze sklepu internetowego www.tan.io z zastrzeżeniem, że Klient uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu, obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających ze sklepu internetowego www.tan.io
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie sklepu www.tan.io, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 6. W celu dokonania zakupu w sklepie internetowym www.tan.io należy podjąć następujące działania:
 • zapoznać się z treścią oferty danego produktu
 • dodać wybraną ilość produktów do koszyka, w przypadku ich dostępności
 • wybrać sposób dostawy lub odbioru produktu
 • wybrać sposób płatności
 • podać dane do wysyłki produktu
 • zapoznać się z podsumowaniem zamówienia,
 • złożyć zamówienie przy użyciu przycisku (hiperłącza) "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty"
 1. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 7 dni. W przypadku nieodebrania zamówienia, braku zapłaty za złożone zamówienie lub niemożności skontaktowania się z Kupującym w celu realizacji złożonego zamówienia i pod warunkiem, że powyższe okoliczności będą trwały dłużej niż 7 dni, zamówienie zostanie anulowane.
 2. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w danym zamówieniu.
 3. W celu korzystania z witryny sklepu internetowego www.tan.io należy spełnić co najmniej poniższe wymagania technicznie, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym:
 • przeglądarka Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji
 • włączona obsługa języka Javascript
 • włączona obsługa ciasteczek Cookies i danych stron
 • aktywny adres e-mail
 1. Klient w dowolnym momencie i bezpłatnie może usunąć konto użytkownika oraz rozwiązać umowę świadczenia usług w zakresie funkcjonowania sklepu internetowego www.tan.io
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, a związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego www.tan.io Klient może złożyć na adres: admin@tan.io. Złożona w ten sposób reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.
 3. W ramach korzystania z możliwości wystawiania opinii do produktów w sklepie internetowym www.tan.io, Klient nie może zamieszczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności zawierających wulgaryzmy, nawoływanie do przemocy lub nienawiści, propagujących rasizm, uwłaczających godności innych Klientów lub osób trzecich, sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, noszących znamiona przestępstwa, stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, naruszających prawa autorskie lub prawa przemysłowe, zmierzających do promowania produktów i usług podmiotów konkurencyjnych wobec Sprzedawcy lub mających na celu odesłanie do ofert produktów i usług takich podmiotów. W takim przypadku Sprzedawca może usunąć lub zmodyfikować opinię poprzez uniemożliwienie dostępu innym użytkownikom do części opinii sprzecznej z niniejszym regulaminem.

 

IV. DOSTAWA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW

 1. Dostawy produktów zamawianych w sklepie internetowym www.tan.io realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wyborem Klienta, przez przewoźnika lub do paczkomatów we wskazanym przez Klienta miejscu.
 3. Klient może także odebrać zamówiony sprzęt w sklepie stacjonarnym PERFECT Komputery.
 4. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany podczas składania zamówienia, przed jego zatwierdzeniem.
 5. Czas realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 14 dni roboczych. W przypadku sprzedaży produktów w ramach przedsprzedaży, przybliżony czas realizacji zamówienia określony jest w ofercie dotyczącej danego produktu.
 6. W momencie kiedy Sprzedający nie może zrealizować zamówienia z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się ze zobowiązania poprzez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, jednocześnie informując pisemnie Klienta o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim przypadku Klient może odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.
 7. Odbiór przesyłki dostarczanej przez przewoźnika wymaga pisemnego pokwitowania. Prawo własności produktu, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Klienta, będącego Konsumentem, w momencie wydania produktu.
 8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń produktu, dostarczonego Klientowi przez przewoźnika mogących mieć związek z dostarczeniem, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie przewoźnikowi w momencie odbioru lub w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem serwis@tan.io oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio u przewoźnika w celu sporządzenia protokołu ustalającego stan przesyłki.
 9.  Kupujący przy przyjmowaniu dostawy towaru powinien sprawdzić stan taśm zabezpieczających przesyłkę oraz czy paczka nie uległa widocznemu uszkodzeniu w transporcie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu taśm zabezpieczających należy odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki i natychmiast skontaktować się ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 10. W momencie ujawnienia uszkodzenia produktu, mogącego mieć związek z przewozem, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił uszkodzenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem serwis@tan.io oraz sporządził wraz z przewoźnikiem protokół ustalający stan przesyłki.
 11. W przypadku odbioru przesyłki z paczkomatów, potwierdzenie odbioru odbywa się poprzez system informatyczny paczkomatu. Prawo własności produktu, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Klienta, będącego Konsumentem, w momencie zatwierdzenia odbioru przesyłki.
 12. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu opakowania zewnętrznego przesyłki dostarczonej do paczkomatu, w celu ułatwienia i usprawnienia procedury reklamacyjnej zalecane jest:
 • wskazanie uszkodzenia pod kamerą monitoringu paczkomatu
 • umieszczenie uszkodzonej, nieotwartej przesyłki w skrytce paczkomatu, w której pierwotnie się znajdowała i zamknięcia skrytki paczkomatu
 • zgłoszenie tego faktu do Sprzedawcy w ciągu 24 godzin od momentu próby odbioru przesyłki poprzez zgłoszenie na adres serwis@tan.io, a także do właściciela danego paczkomatu w momencie próby odbioru przy pomocy komunikatów wyświetlanych na ekranie paczkomatu (zainicjowanie procesu reklamacyjnego)
 1. Jakiekolwiek uszkodzenia produktu, mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego, zaleca się: zgłosić w najbliższym oddziale lub w siedzibie właściciela paczkomatu w terminie 7 dni od daty odebrania przesyłki w celu sporządzenia protokołu stanu przesyłki, a także zgłosić do Sprzedawcy na adres serwis@tan.io w ciągu 24 godzin od odebrania produktu.
 2. W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania (w szczególności ze względu na duże gabaryty lub różnice w czasie realizacji zamówienia), Sprzedawca może podzielić zamówienie na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, ale zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki.

 

V. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można wysłać na adres siedziby Sprzedawcy lub w formie elektronicznej na mail serwis@tan.io .Zaleca się również wypełnić formularz zgłoszenia RMA, dostępny w panelu użytkownika sklepu www.tan.io, co pozwoli na przydzielenie Klientowi indywidualnego numeru RMA i szybszą identyfikację przesyłki. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy znajduje się na stronie www.tan.io.
 2. Termin 14-stu dni liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę, inną niż przewoźnik.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe, wizualne lub programy komputerowe, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • zawartych w drodze aukcji publicznej
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 1. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy produkt należy odesłać niezwłocznie, w terminie do 14 dni po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, pod rygorem utraty prawa do dokonania zwrotu.
 3. Należności z tytułu odstąpienia od umowy zawartej na odległość zostaną zwrócone niezwłocznie po otrzymaniu zwracanego towaru przez Sprzedawcę.
 4. Klient dokonujący zakupu produktu głównego w zestawie z innym produktem zawiera umowę sprzedaży w sposób kompleksowy i nie przewiduje się możliwości jej częściowego utrzymania w przypadku wykonania przez Klienta prawa odstąpienia co do części tej umowy. Klient może odstąpić od umowy jedynie w całości. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktu zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw. Odstąpienie przez Klienta od umowy sprzedaży powoduje również odstąpienie od umów mających charakter dodatkowy wobec umowy sprzedaży (np. przedmioty dołączone do głównego produktu za 1 grosz).
 5. Klient ponosi koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) produktu do Sprzedawcy w związku odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy.
 6. Nie należy odsyłać paczek ze zwrotami "za pobraniem", gdyż nie zostaną one odebrane przez dział zwrotów firmy PERFECT Komputery. Wszelkie rozliczenia kwot z tytułu odstąpienia od umowy zostaną rozliczone po przyjęciu i sprawdzeniu zwracanego towaru.
 7. Jeżeli Klient wybrał inny sposób dostarczenia rzeczy niż najtańszy, zwykły oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów transportu.
 8. Koszty odesłania produktów, które ze względu na swój charakter nie mogą być odesłane w zwykłym trybie Pocztą Polską, przy odstąpieniu od umowy (ponoszone przez Klienta):
 • do 30 kg i do 0.15m3 – 20 zł brutto
 • do 30 kg i od 0.15m3 do 0.3m3 - 30 zł brutto
 • od 30 kg do 100 kg i od 0.3m3 do 0.6m3 – 100 zł brutto
 • od 30 kg do 500 kg i od 0.6m3 do 2.0m3 – 150 zł brutto
 1. Uprawnienia i obowiązki dotyczące prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość przysługują wyłącznie Klientom posiadającym status konsumenta, dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). W przypadku zakupu przez Klienta towarów do celów działalności gospodarczej (faktura VAT wystawiona na firmę zgodnie z żądaniem Klienta przy zamawianiu towaru) uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

 

VI. REKLAMACJE

 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuje prawo do reklamacji.
 2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
 3. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który reklamuje produkt zakupiony w sklepie internetowym www.tan.io, zaleca się wypełnienie w ramach reklamacji elektronicznego formularza reklamacji dostępnego przez panel klienta na stronie sklepu www.tan.io. Pozwoli to na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Po wypełnieniu elektronicznego formularza, Klient otrzymuje zwrotny komunikat informujący o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedającego.
 4. Po przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia serwisowego RMA.
 5. Reklamowany produkt należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego, będącej miejscem jego zakupu. Przy zgłoszeniu serwisowym RMA zaleca się, aby wysyłkę produktu zrealizować po otrzymaniu powiadomienia od sprzedawcy, zawierającego instrukcję dalszego postępowania.
 6. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, a w szczególności odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Sprzedawcę jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znacznie opóźnia rozpatrzenie sprawy. W szczególności nie należy odsyłać paczek do serwisu "za pobraniem", gdyż nie zostaną one odebrane przez serwis firmy PERFECT Komputery.
 7. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację przedstawiającą wynik ekspertyzy serwisowej.
 8. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje w miejscu i formie w jakiej produkt ten został dostarczony do Sprzedającego.
 9. Rewers potwierdzenia przyjęcia serwisowego wydawany Klientowi w salonie przy przyjmowaniu sprzętu do serwisu Sprzedawcy jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu bez sprawdzania danych odbierającego.
 10. Reklamowany produkt należy odebrać w terminie 30 dni od otrzymania przez Klienta powiadomienia o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.
 11. Większość produktów oferowanych przez Sprzedawcę jest objęta gwarancją producenta lub importera. W przypadku wystawienia przez Gwaranta karty gwarancyjnej warunki udzielonej gwarancji są w niej określone i roszczenia z tytułu gwarancji należy realizować zgodnie z procedurami w niej przedstawionymi. Powyższe postanowienie nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 12. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności, także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 13. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie. Spory w przypadku Konsumentów będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla Konsumenta, a w przypadku Klientów nie będących konsumentami – Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 14. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w myśl ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Klient będący konsumentem uprawniony jest do złożenia swojej skargi m.in. poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem strony internetowej https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Klient, będący konsumentem, może złożyć wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich również za pośrednictwem Inspekcji Handlowej (ADRESY INSPEKCJI HANDLOWYCH)

 

© Comarch SA 2019. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®